ClickCease
Close
Skip to content

Program Luni – Duminică 08.00 – 22.00

Termenii și Condițiile Generale aplicabile serviciilor oferite de Pax Adviser

 

I. Definiții

Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

Client – persoana fizică sau reprezentantul persoanei juridice ce depune pe Site, pe e-mail o cerere pentru Compensații/Despăgubiri și încheie Contractul în numele său și/sau în numele Solicitanților;

Solicitant – persoana fizică, aflată pe aceeași rezervare cu Clientul, sau pentru care Clientul este împuternicit să solicite Compensații/Despăgubiri;

Pax Adviser SRL (în continuare Pax Adviser sau Noi) – o societate română cu sediul în București, Aleea Lungulețu nr. 6, bl. D14, sc. 3, et. 10, ap. 128, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/11904/2021, CUI 44570577;

Contract – contractul de prestări servicii încheiat între Client și Pax Adviser, în baza prezenților Termeni și Condiții Generale. Contractul este considerat valabil încheiat după ce Clientul a semnat Formularul de pe Site;

Regulament – Regulamentul UE nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91;

Site – platforma www.paxadviser.com operată de Pax Adviser care oferă pasagerilor companiilor aeriene diverse opțiuni de a-și exercita drepturile, în baza Regulamentului;

Termeni – reprezintă prezenții Termeni și Condiții Generale aplicabile serviciilor oferite de Pax Adviser în baza cărora se încheie Contractul;

Cerere – o cerere pentru Compensații depusă de un Client pe Site sau pe e-mail cu privire la potențiala creanță născută în baza Regulamentului, deținută de acesta față de o companie aeriană;

Compensație – Suma datorată de Transportator pasagerilor pentru întârzierea/anularea zborurilor sau pentru refuz la îmbarcare, care se acordă în temeiul Regulamentului;

Cesiune – contractul de cesiune de creanță încheiat între Client și Pax Adviser;

Serviciu de Verificare Eligibilitate – furnizarea de către Pax Adviser a serviciului său de verificare a șanselor de succes a unei Cereri, prin intermediul unui software specializat;

Serviciu de Informare – furnizarea de către Pax Adviser a serviciului de informare a Clientului despre probabilitatea de a avea o Cerere soluționată pozitiv;

Serviciu de Asistență – serviciul pus la dispoziția Clientului de către Pax Adviser, prin care Noi exercităm în numele Clientului toate demersurile necesare pentru a obține Despăgubirea de la Transportator;

Despăgubire – suma totală de bani plătită de o companie aeriană ca urmare a înregistrării unei solicitări de Compensație transmise de Pax Adviser, în mod voluntar, în urma intervenției instanței de judecată și/sau prin executare silită;

Plată – diferența dintre Compensația primită de la Transportator (pe de-o parte) și Comision (pe de altă parte) – în cazul în care situația nu are un caracter litigios; sau diferența între Despăgubirea primită de la Transportator (pe de-o parte) și Comision, Cheltuieli de Judecată și/sau Cheltuieli de Executare (pe de altă parte) – în cazul în care situația a devenit litigioasă;

Acționare în Instanță – demersul judiciar efectuat de Pax Adviser fie la cererea Clientului, fie la discreția noastră, prin utilizarea de avocați specializați, colaboratori ai Pax Adviser, în vederea recuperării Compensației/Despăgubirii prin intermediul instanței de judecată;

Punere în Executare Silită – demersul efectuat de Pax Adviser fie la cererea Clientului, fie la discreția noastră, prin utilizarea de avocați specializați și executori judecătorești, colaboratori ai Pax Adviser, în vederea recuperării Compensației/Despăgubirii prin executare silită;

Comision – procentul din Compensație perceput de Pax Adviser doar în cazul rezolvării cu succes a unei Cereri: costurile pentru Client și/sau Solicitant depind de succesul demersurilor Pax Adviser. Dacă demersurile Pax Adviser nu sunt finalizate cu succes, niciun comision nu va fi perceput;

Cheltuieli de Judecată – sumele înaintate de Pax Adviser în numele Clientului/Solicitanților pentru Acționarea în Instanță a Transportatorului, în cazul în care acesta refuză să plătească Compensația în mod voluntar. Aceste cheltuieli acoperă taxele judiciare de timbru (după caz), onorariile avocaților, ale experților și specialiștilor, și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului;

Cheltuieli de Executare – sumele Înaintate de Pax Adviser în numele Clientului/Solicitanților pentru Punerea în Executare Silită a hotărârilor judecătorești în cazul în care Transportatorul refuză să plătească în mod voluntar sumele menționate în acestea. Cheltuielile de executare acoperă taxele judiciare de timbru, onorariul executorului judecătoresc, onorariile avocaților în faza executării silite, și orice alte cheltuieli prevăzute de lege sau necesare desfășurării executarii silite;

Contract de Transport – reprezintă contractul încheiat de Client, în nume propriu sau în calitate de mandatar al Solicitanților sau de un mandatar al acestuia, cu Transportatorul, în mod direct sau prin intermediul unei agenții de turism;

Procură – un document furnizat de Pax Adviser Clientului, care autorizează Pax Adviser sau pe unul dintre afiliații sau partenerii/contractanții săi să acționeze în numele Clientului și/sau Solicitanților;

Formular – secțiunea de pe Site prin completarea căreia Pax Adviser poate fi contactată în vederea prestării serviciilor;

Transportator – compania aeriană care trebuiă să efectueze zborul anulat/întârziat sau cea care a refuzat îmbarcarea Clientului/Solicitanților, și care are o datorie față de Client/Solicitanți în baza Regulamentului.

 

II. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

2.1. Este important să citiți cu atenție acești Termeni înainte de a utiliza Site-ul. Acești Termeni se aplică tuturor Contractelor împreună cu Politica privind Confidențialitatea Datelor Personale și Politica de Cookies existente pe Site, în măsura în care părțile nu au derogat în mod expres printr-un acord scris de la prezenții Termeni.

2.2. Utilizând acest Site sau comandând serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui Site, sunteți de acord în totalitate cu acești Termeni pe care îi intelegeți și îi recunoașteți în întregime, fără nicio altă restricție. De asemenea, Clientul declară că toate persoanele indicate prin nume pe biletele de avion au fost informate cu privire la conținutul acestor Termeni și au acceptat conținutul lor. Dacă nu sunteți de acord în totalitate cu acești Termeni, nu puteți utiliza acest Site în niciun fel sau comanda servicii ale Pax Adviser.

2.3. Pax Adviser își asumă doar o obligație de diligență și NU o obligație de rezultat și prin urmare nu oferă nicio garanție cu privire la obținerea unui rezultat pozitiv referitor la Cerere.

2.4. Toată comunicarea se efectuează prin intermediul contului online al Clientului, pe adresa de e-mail a Clientului, sau prin intermediul aplicațiilor mobile.

 

III. Informațiile publicate pe Site

3.1. Pax Adviser oferă prin intermediul Site-ului informații cu titlu general, cu scop consultativ. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție toate informațiile de pe Site și să rețineți că aceste informații pot fi modificate/actualizate oricând.

3.2. Pax Adviser nu garantează acuratețea informației de pe Site, dar va depune toate eforturile necesare să corecteze erorile (corectabile) de îndată ce ne sunt aduse la cunoștintă.

 

IV. Serviciile Pax Adviser

Serviciul de Verificare Eligibilitate

4.1. Persoanele care consideră că sunt îndreptățite la Compensație, conform Regulamentului, pot contacta Pax Adviser prin completarea Formularului de pe Site sau prin intermediul telefonului/e-mail-ului/chat-ului și altor servicii de mesagerie.

4.2. Pax Adviser va analiza în prima fază situația expusă de Client comparativ cu situația reală și cazurile în care se datorează Compensația prevazută de Regulament.

Serviciul de Informare

4.3. După analiza de la punctul 4.2 de mai sus, Pax Adviser va oferi Clientului un răspuns cu privire la posibilele șanse de succes ale Cererii. Acest răspuns este pur informativ, nu are valoarea unei consultații juridice și nu creează nicio obligatie față de Client sau terțe persoane, și nici nu garantează obținerea Compensației de la compania aeriană.

Serviciul de Asistență

4.4. În urma analizării situației concrete, Pax Adviser, la discreția sa, va întreprinde demersuri în numele Clientului în vederea obținerii Compensației.

4.5. Datele și informațiile despre zbor, și documentele solicitate de Pax Adviser, pot fi transmise de Client către Pax Adviser prin intermediul Formularului, al aplicațiilor mobile, al e-mailului sau prin intermediul curierului.

4.6. Pax Adviser va transmite cererea de plată Transportatorului și va gestiona toată corespondența ulterioară. Pentru această parte a Serviciului de Asistență, dacă se plătește Compensația, Pax Adviser va percepe Comision.

4.7. Pax Adviser va încasa în numele Clientului Compensația de la Transportatorul care a anulat/întârziat zborul sau a refuzat îmbarcarea pasagerului, în baza Regulamentului sau a oricărei alte reglementări aplicabile, și, după reținerea Comisionului, va transfera Plata în contul bancar indicat de Client într-un termen de 14 zile calendaristice de la primirea efectivă a banilor în contul Pax Adviser.

Acționare în Instanță și Punere în Executare Silită

4.8. În acord cu legislația în vigoare Pax Adviser nu poate acționa în nume propriu Transportatorul în instanță, decât în cazul în care Clientul îi cesionează dreptul de creanță, acesta intrând pe aceasta cale în patrimoniul Pax Adviser.

4.9. Ca urmare, în ipoteza în care Transportatorul refuză să acorde pasagerului despăgubirea cuvenită, Clientul are două posibilități:

  1. Acționarea în Instanță a Transportatorului prin avocații colaboratori ai Pax Adviser, specializați în acest domeniu; sau
  2. Cedarea dreptului de creanță în favoarea Pax Adviser, contra unui cost agreat cu Pax Adviser conform Cesiunii.

4.10. În situația în care Clientul dorește recuperarea eventualei Despăgubiri prin Acționarea în Instanță a Transportatorului prin avocații colaboratori ai Pax Adviser, specializați în acest domeniu, acesta înțelege că urmează a apela la serviciile unei forme de exercitare a profesiei de avocat care va depune toate diligențele în vederea recuperării Despăgubirii, în numele Clientului/Solicitanților, prin toate mijloacele.

4.11. În cazul în care Transportatorul nu plătește Compensația în termen de 45 de zile calendaristice, după ce a fost notificat de către Pax Adviser, Pax Adviser poate iniția Acționarea în Instanță.

4.12. Clientul este de acord ca Pax Adviser să permită avocaților săi colaboratori accesul la toate informațiile comunicate nouă de către Client și să permită transferul acestor informații referitoare la desfășurarea cazului, între avocați și Pax Adviser. Clientul se obligă să semneze cu avocații colaboratori ai Pax Adviser, în nume propriu și ca reprezentant al Solicitanților, prin intermediul Pax Adviser care va acționa în acest sens ca mandatar al Clientului și al Solicitanților (după caz), un contract de asistență juridică pentru recuperarea Despăgubirilor pe cale judiciară și/sau prin Punere în Executare Silită.

4.13. Clientul este de acord că Pax Adviser poate, la discreția sa, să dispună avocaților colaboratori să accepte orice ofertă de Despăgubire venită din partea Transportatorului, fiind autorizat de Client în acest sens.

4.14. Dacă, deși există hotărâri judecătorești executorii împotriva Transportatorului pentru sumele datorate de acesta Clientului/Solicitanților, Transportatorul nu va face plățile în mod voluntar, avocații colaboratori ai Pax Adviser sunt autorizați să pună aceste titluri executorii în executare silită prin angajarea serviciilor executorilor judecătorești colaboratori ai Pax Adviser.

4.15. În cazul în care Clientul/Solicitanții vor pierde procesul cu Transportatorul, cheltuielile judiciare datorate acestuia din urma vor fi suportate de Pax Adviser.

 

V. Obligațiile Clientului

5.1. De îndată ce Pax Adviser a acceptat o Cerere, va fi incheiată o Procură în scris între Pax Adviser, Client și Solicitanți.

5.2. Clientul va furniza Pax Adviser, în avans (prin intermediul Site-ului operat de Pax Adviser), toate informațiile necesare pentru formularea unei cereri pentru Compensație, sau ulterior, la solicitarea Pax Adviser.

5.3. Informațiile furnizate de Client trebuie să fie reale și corecte. Pax Adviser nu poate fi ținută în niciun fel responsabilă pentru informațiile incorecte furnizate de Client, întreaga responsabilitate fiind a Clientului.

5.4. Clientul garantează că are autoritatea și capacitatea juridică de a contracta serviciile Pax Adviser în nume propriu și, dacă este cazul, în numele Solicitanților, fiind împuternicit în acest sens, cu drept de semnatură, sub sancțiunea plății unor daune interese egale cu Comisionul pe care fiecare din persoanele de mai sus l-ar fi datorat către Pax Adviser în cazul în care Compensația ar fi fost recuperată de Pax Adviser.

5.5. Clientul garantează că suma cu titlu de Compensație datorată acestuia și/sau Solicitanților nu a fost cesionată unor terți și că nu este pe rol nicio dispută juridică între Client/Solicitanți și Transportator în aceeași chestiune sau nu urmează să fie pe rol, sub sancțiunea plății unor daune interese egale cu Comisionul pe care aceștia l-ar fi datorat către Pax Adviser în cazul în care Compensația ar fi fost recuperată de Pax Adviser.

5.6. Dacă Clientul/Solicitanții cesionează creanțele împotriva Transportatorului în favoarea unor terți, fără acordul scris al Pax Adviser, vor plăti către Pax Adviser daune interese egale cu Comisionul pe care l-ar fi datorat către Pax Adviser în cazul în care Compensația ar fi fost recuperată de Pax Adviser.

5.7. În toate cazurile, Clientul trebuie să coopereze pe deplin pentru a asigura soluționarea cu succes a Cererii.

5.8. După angajarea serviciilor Pax Adviser, Clientul/Solicitanții nu vor mai comunica direct și individual cu Transportatorul, fiind obligați să înceteze orice negocieri cu acesta și să direcționeze orice contact din partea Transportatorului către Pax Adviser, pentru a se asigura că Pax Adviser obține cel mai bun rezultat posibil. Pax Adviser nu poate fi în niciun fel responsabilă pentru consecințele care decurg din nerespectarea acestei obligații.

5.9. Clientul/Solicitanții sunt obligați să notifice Pax Adviser despre orice comunicare primită de la Transportator în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data la care aceasta a avut loc.

5.10. Nu este permis Clientului/Solicitanților să cesioneze Contractul către terțe părți fără acordul expres al Pax Adviser.

 

VI. Tarife și plăți

6.1. Pax Adviser oferă în mod gratuit Serviciul de Verificare Eligibilitate și Serviciul de Informare.

6.2. Comisionul de succes al Pax Adviser este de 25% din valoarea totală a Compensației la care Clientul/Solicitantul are dreptul în baza secțiunii 7 din Regulament.

6.3. Clientului i se percepe Comisionul datorat, menționat la punctul anterior, și în cazul în care Transportatorul a efectuat plata integrală a Compensației direct către Client, Solicitant, sau orice alt terț/parte în baza Regulamentului.

6.4. În cazul în care Clientul/Solicitantul este plătit direct de Transportator după semnarea Contractului, aceștia sunt obligați să anunțe Pax Adviser despre acest lucru fără întârziere și să plătească către Pax Adviser Comisionul datorat. Această plată trebuie efectuată în termen de 7 zile calendaristice de la primirea sumei din partea Transportatorului.

6.5. Dacă Clientul și/sau Solicitanții doresc să renunțe la serviciile Pax Adviser după semnarea Contractului cu societatea, Pax Adviser are dreptul să perceapă de la Client Comisionul său, care ar fi fost datorat de fiecare dintre aceștia, în cazul în care Cererea ar fi fost soluționată pozitiv.

6.6. Clientul beneficiază din partea Pax Adviser de o reducere a Comisionului perceput acestuia cu 5% din valoarea Compensației, dar nu mai mult de 20% din valoarea acesteia, pentru fiecare Solicitant adus de Client spre a beneficia de serviciile prestate de Pax Adviser.

6.7. Pax Adviser va înainta integral Cheltuielile de Judecată și Cheltuielile de Executare, pentru și în numele Clientului/Solicitanților, în scopul recuperării integrale a Despăgubirii datorate acestora de către Transportator. Sumele de mai sus, înaintate de Pax Adviser, se vor recupera de la Client/Solicitanți in cuantumul acordat de către instanțe și/sau recuperat silit. Recuperarea se va face fie prin reținerea acestora din Despăgubirea virată de Transportator în contul Pax Adviser, fie prin solicitarea rambursării acestora de către Client/Solicitanți în cazul în care Transportatorul a virat aceste sume direct în conturile acestora. Clientul/Solicitanții recunosc și sunt de acord că Pax Adviser este îndreptățită la restituirea Cheltuielilor de Judecată și a Cheltuielilor de Executare înaintate, în cuantumul acordat de către instanțe și/sau recuperat silit, din Despăgubirea plătită de Transportator.

6.8. Dacă Pax Adviser a gestionat cu succes o cerere de Compensație/Despăgubire, Pax Adviser va transfera în contul bancar al Clientului Plata cuvenită acestuia și Solicitanților (după caz), conform instrucțiunilor Clientului, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea efectivă a banilor în contul Pax Adviser.

6.9. După ce Pax Adviser a virat Plata cuvenită în conformitate cu instrucțiunile furnizate de către Client, Pax Adviser nu este raspunzătoare pentru:

  1. cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte pierderi în tranzitul acestora către Client;
  2. orice efect al faptului că respectivul Client a furnizat informații greșite despre contul bancar/conturile bancare, adrese greșite sau similar, inclusiv, dar fără a se limita la, sume plătite unor destinatari greșiți. În cazul în care sumele au fost plătite unui destinatar greșit din vina Clientului, Pax Adviser nu va fi obligată să le recupereze în mod activ.

6.10. Dacă Clientul a furnizat informații greșite sau insuficiente pentru transferul Plății referitoare la el și/sau la Solicitanți, și Plata este returnată la Pax Adviser, iar Clientul, după mai multe notificări și eforturi rezonabile din partea Pax Adviser de a-l contacta prin alte mijloace decât e-mailul furnizat, desfășurate într-un interval de maxim 15 zile calendaristice, nu răspunde pentru a corecta sau a furniza informațiile necesare pentru viramentul Plății, Pax Adviser are dreptul de a păstra acea parte a Despăgubirii care altfel ar fi trebuit transferată în contul Clientului.

6.11. Clientul/Solicitanții nu pot solicita dobândă pentru perioada dintre intrarea și ieșirea plăților făcute de Transportator în contul Pax Adviser. Pax Adviser își rezervă dreptul de a păstra orice dobândă recuperată de la Transportator.

6.12. Pax Adviser nu poate fi obligată la plata de penalități, dobânzi, daune sau similar, în cazul în care Pax Adviser este împiedicată să transfere Plata către Client din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, fără limitare: grevă, grevă patronală, dezastru natural, război, revolte, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a mașinilor, incendiu, inundații și furtuni etc.

 

VII. Recuperarea despăgubirilor sub altă formă decât bănească

7.1. Clientul cunoaște că Pax Adviser urmărește Compensația/Despăgubirea pentru zboruri doar sub formă bănească. Clientul este de acord că PAX ADVISER nu va accepta cupoane (vouchere) de călătorie și/sau alte servicii ca despăgubire și că o astfel de ofertă din partea Transportatorului va fi considerată refuz de plată, cu excepția cazului în care Pax Adviser constată că probabilitatea unui rezultat mai favorabil pentru Client este scazută și că în aceste circumstanțe cea mai bună alegere ar fi acceptarea unei astfel de oferte.

7.2. Dacă Clientul/Solicitanții acceptă din partea Transportatorului cupoane (vouchere) de călătorie și/sau alte servicii ca despăgubire, Pax Adviser are dreptul sa perceapă de la Client Comisionul său care ar fi fost datorat de fiecare dintre aceștia în cazul în care Compensația ar fi fost plătită sub formă bănească. Plata Comisionului trebuie efectuată în termen de 7 zile calendaristice de la acceptarea de către Client/Solicitanți a ofertei Transportatorului.

7.3. În cazul în care oferta Transportatorului și/sau acceptarea acesteia de către Client/Solicitanți au loc ulterior obținerii în favoarea Clientului/Solicitanților a unui titlu executoriu împotriva Transportatorului, Pax Adviser are dreptul să perceapă de la Client Comisionul care ar fi fost datorat de fiecare dintre aceștia în cazul în care Compensația ar fi fost platită sub formă bănească, și să recupereze de la Client Cheltuielile de Judecată și Cheltuielile de Executare înaintate. Plata Comisionului și restituirea Cheltuielilor de Judecată și a Cheltuielilor de Executare trebuie efectuată în termen de 7 zile calendaristice de la acceptarea de către Client/Solicitanți a ofertei Transportatorului.

 

VIII. Cesiunea către Pax Adviser a creanței împotriva Transportatorului

8.1. Clientul/Solicitanții au posibilitatea cesionării irevocabile a creanțelor lor către Pax Adviser pentru un preț echivalent cu 20% din valoarea Compensației la care ar avea dreptul fiecare dintre aceștia dacă Cererea lor ar fi soluționată pozitiv. Cesiunea creanței va putea avea loc numai înainte de efectuarea oricaror demersuri de către Pax Adviser pentru recuperarea Compensației.

8.2. Dreptul de creanță al Clientului/Solicitanților se va transfera în patrimoniul Pax Adviser de la data încheierii Cesiunii. Plata prețului va fi făcută de Pax Adviser în mod direct în contul furnizat de Client în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Cesiunii.

8.3. Prevederile legale privind cesiunea de creanță și prezenții Termeni guvernează modul de operare al cesiunii de creanță având ca obiect Compensația datorată Clientului/Solicitanților de către Transportator.

Termenii și Condițiile se aplică din data de 22 iulie 2021